CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AGK
"Đối tác tin cậy dành cho bạn"

Hotline

0931297968 - 0934 79 77 79

Home / Huấn luyện an toàn lao động / HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

 KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ – CP

1. PHÁP LỆNH VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG:

 • Ngày 15/05/2016 Chính phủ ban hành Nghị định 44/2016/NĐ – CP  về công tác Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động. Nghị định có hiệu lực từ ngày tháng 01/07/2016 .
 • Ngày 08/10/2018  Chính phủ ban hành Nghị định 140/2018/NĐ – CP sửa đổi một số điều tại NĐ 44/2016/NĐ – CP để phù hợp với tình hình thực tế của Luật An toàn vệ sinh lao động.

Trung tâm Khoa học An toàn vệ sinh lao động AGK Việt Nam là đơn vị được Cục An toàn – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội  cấp giấy phép Hoạt động trong lĩnh vực Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động

 • Giảm 20% học phí cho khóa học định kỳ
 • Giảm 40% học phí cho Doanh nghiệp tham gia Huấn luyện lần đầu.
 • Hồ sơ thủ tục nhanh gọn, đúng quy định của Pháp luật.
 • Hoàn thiện hồ sơ theo quy định để Doanh nghiệp báo cáo về công tác An toàn vệ sinh lao động của đơn vị
 • Thông tin chi tiết liên hệ: 028.36.10.18.18 – 0931.29.79.68 – 0983.225.725

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CỦA CỤC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Trung Tâm Khoa học An toàn vệ sinh lao động AGK Việt Nam liên tục mở các lớp đào tạo và câp chứng chỉ An toàn vệ sinh lao động cho các nhóm theo quy định tại NĐ 44/2016/NĐ – CP :

 • Huấn luyện An toàn lao động nhóm 1:  Cán Bộ Quản lý.
 • Huấn luyện An toàn lao động nhóm 2 :  Cán bộ chuyên trách về An toàn vệ sinh lao động
 • Huấn luyện An toàn lao động nhóm 3 :  Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động
 • Huấn luyện An toàn lao động nhóm 4 :  Người lao động không thuộc các nhóm theo quy định 1.2.3.5. bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc cho người sử dụng lao động
 • Huấn luyện An toàn lao động nhóm 5:  Người làm công tác y tế
 • Huấn luyện An toàn lao động nhóm 6:  An toàn vệ sinh viên.
 • Giảng viên là người có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động, được Cục An toàn cấp chứng chỉ, có thể giảng dạy An toàn lao động cho những lớp là người nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam bằng các ngôn ngữ như : Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc….
 • Bài giảng được các Giảng viên xây dựng phù hợp với yếu tố An toàn trong lao động tại từng Doanh nghiệp
 • Đội ngũ nhân viên của AGK Việt Nam nắm rõ pháp lệnh vệ An toàn vệ sinh lao động, làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, nhanh chóng, kịp thời, chính xác. Thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN HUẤN LUYỆN :

 •  Khóa học được khai giảng thường xuyên tại Trung tâm khoa học An toàn lao động AGK Việt Nam hoặc được tổ chức linh động tại tất cả các Doanh nghiệp trên cả nước như :  Tp. Hồ chí minh, Hà Nội, Nha Trang, Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An ….
 • Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ, thẻ An toàn vệ sinh lao động theo quy định tại NĐ 44/2016/NĐ – CP:

Mẫu chứng chỉ

3. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN CÁC NHÓM :

Nội dung huấn luyện nhóm 1 :

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh.

Nội dung huấn luyện nhóm 2 :

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động: Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hằng năm; phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động; nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác Điều tra tai nạn lao động; những yêu cầu của công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động.
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 3 :

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân; nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp
 • Nội dung huấn luyện chuyên ngành: Kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại và phương pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động mà người được huấn luyện đang làm; quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động liên quan đến công việc của người lao động.

Nội dung huấn luyện nhóm 4 : 

 • Kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.
 • Huấn luyện trực tiếp tại nơi làm việc: Quy trình làm việc và yêu cầu cụ thể về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nội dung huấn luyện nhóm 5 : 

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động
 • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở: phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa.
 • Phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh

Nội dung huấn luyện nhóm 6 : 

 • huấn luyện bổ sung về kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên

 Ban lãnh đạo cùng đội ngũ nhân viên của Trung tâm khoa học An toàn lao động AGK Việt Nam xin gửi lời chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý Doanh nghiệp. Trung tâm khoa học An toàn lao động AGK Việt Nam hyvọng sẽ tiếp tục nhận được sự tín nhiệm của Quý Doanh Nghiệp để AGK Việt Nam sẽ luôn là sự lựa chọn tốt nhất của Quý Doanh nghiệp trong lĩnh vực An toàn vệ sinh lao động tại đơn vị mình

Mọi chi tiết xin liên hệ :

TRUNG TÂM KHOA HỌC AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG AGK VIỆT NAM

Điên thoại : 028.36.10.18.18 – 0931.29.79.68 – 0983.225.725

Địa chỉ : 79 Đường số 1, Cityland Center Hills, P. 7, Q. Gò vấp, Tp.Hồ Chí Minh.

VPĐD  Hà Nội: 215 Quốc lộ 1A, Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội.

Email: agkvietnam1 @ gmail, info@laodongviet.vn. website: https://laodongviet.vn – http://daotaoviet.vn

AGK –  ĐỐI TÁC TIN CẬY VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Leave a Reply